Vanliga frågor

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna våra kunder ställer om solceller och att producera solel. Klicka på knapparna nedan för att komma till respektive avsnitt.

Ekonomi

För att betraktas som mikroproducent får man inte mata ut mer energi till nätet än man själv förbrukar. Samma begränsning gäller för den statliga ersättningen på 60 öre/kWh. Ekonomin i anläggningen blir med andra ord bättre om man håller si inom denna gräns.

Elcertifikat är ett stödsystem för att öka utbyggnaden av förnyelsebar energi i samhället. Det fungerar genom att producenter av förnyelsebar energi tilldelas elcertifikat, medan producenter av icke-förnyelsebar energi måste köpa elcertifikat för att täcka upp för sin produktion av ”oren el”. På så vis uppstår en marknad där priset på elcertifikaten varierar med utbud och efterfrågan. I regel brukar priset ligga runt 10 öre/kWh.

I en vanlig solcellsanläggning kan elcertifikat bara erhållas för den överskottsel som matas ut på elnätet, eftersom det endast är den elen som passerar husets elmätare och blir registrerad. Vi kan leverera en mätare som rapporterar in all data från solcellsanläggningen och kan därför registrera elcertifikat på hela produktionen. Detta är lönsamt först vid större anläggningar.

Ordet nätnytta dyker ibland upp när man talar om solceller. Nätnytta innebär helt enkelt att man avlastar elnätet när man producerar sin egen el lokalt. Den elen som du säljer ut på elnätet kommer att gå till dina grannar. Det gör att nätägaren inte behöver transportera annan el långväga till dina grannar. Deras överföringskostnader minskar alltså. För det blir du kompenserad några öre per kWh för det den el som du säljer ut på nätet.

Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage- och installationskostnader. Vid solcellsinstallationer är arbetskostnaden 30% enligt schablon vilket ger 9% avdrag. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år och du inte fått solcellstödet (30 % på hela kostnaden)

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt ROT-avdrag, eller skattereduktion på grön teknik. Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader och ligger på 20% för solceller.

Att installera ett solcellssystem är en bra investering för ditt hem, även när du säljer det. Husköpare har idag stort fokus på energikostnader, och finns en solcellsanläggning är det naturligtvis en stor fördel. Detta innebär i praktiken att huset kan säljas dyrare (eller enklare) än grannhuset.  En undersökning i USA visar att husets värde stiger med mer än kostnaden för solcellsanläggningen och man kan anta att det samma gäller i Sverige.

Det varierar naturligtvis beroende på storlek och omständigheter kring installationen. Som ett riktvärde kan man säga omkring 12 – 15 000 kronor per installerad kW effekt på solpanelerna.

Det finns egentligen ingen nedre gräns men en normal solpanel har en yta på cirka 1,65 m2 och producerar från cirka 275W. Bäst ekonomi får man ofta med en större anläggning som håller sig 10-20% under det maximala energibehovet för fastigheten.

Ungefär 900 1-1100kWh/kWp och år. Dvs om man installerar solceller med en effekt av 1000W så producerar dom cirka 900-1100 kWh per år.

Kombinationen värmepump och solpaneler är helt idealiskt eftersom du då behöver mycket mindre solpaneler för att klara uppvärmning. Har du dessutom jord/bergvärme kan du i regel klara stor del av din förbrukning över året med solceller.

Underhåll

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria. Paneler med lutning runt cirka 10 grader är självrengörande vid regn/nederbörd. Det finns ingen enskild dyr del du riskerar att måsta byta inom dom närmsta 15-20 åren.

Solcellsmoduler håller förmodligen minst 30 år men har i regel 12 års garanti och 25 års produktionsgaranti (80% av stämplad effekt).

Nej. Även om tillverkningen är komplicerad och design och montage kräver expertkunskap är användandet mycket enkelt. Elproduktionen från en anläggning regleras automatiskt och överskottsenergi matas automatisk ut till elnätet. 

Teknik

Optimerare är en elektronikenhet som kan sättas på en eller flera solpaneler för utvinna mer energi vid skuggning av panelen. Optimerare är speciellt fördelaktiga vid s.k. partiell skuggning från exempelvis träd. Vi homogena skuggor fungerar i regel panelernas förbikopplingsdioder och växelriktarens s.k. MPP tracker väl utan optimerare. Vi rekommenderar om du bör välja optimerare eller inte när vi besiktigar ditt hus. Du väljer sedan själv om du vill få din anläggning med eller utan skuggoptimering.

Vi använder i regel Fronius eller Solaredge växelriktare som är de mest sålda i Sverige.

Fronius är mest prisvärda i normala förhållanden men i vissa fall kan den dyrare Solaredge vara att föredra av följande skäl:

 • Bättre hantering av partiell skuggning
 • Längre garantitid, 12år
 • Visning av produktion på modulnivå
 • Möjlighet till paneler i flera olika riktningar/vinklar
 • Möjlighet att bryta den ganska höga spänningen på taket från växelriktaren

De olika solcellsmodulerna har enligt databladen i regel en effekt mellan 275 Watt och 325 Watt mätt enligt en testnorm kallad STC. Man kallar denna effekt toppeffekt eller Wp som står för WattPeak. Men hur mycket effekt får man ut ur en panel i verkligheten?  

STC (Solar Panels Test Conditions) är de standardiserade förutsättningar under vilka solcellsmodulerna testas vid tillverkningen, så kallad flash test (1000 w/m2 solinstrålning vid 25 grader C).

I Sverige uppnår man aldrig dessa värden då solinstrålningen oftast är lägre och temperaturen på panelen i regel är mycket högre än vid testmätningen. I praktiken är 80-90% av det angivna värdet rimligt under BRA förhållanden. Mer intressant är dock att se vad systemet producerar under en längre period, till exempel ett år. Effekten över tid aggregeras och mäts i kWh. kWh betyder kilowattimmar och är ett mått på elenergi och är alltså effekt gånger tid. I våra offerter anger vi alltid den förväntade produktionen under ett års tid.

Eftersom solpanelerna enligt ovan inte avger den stämplade effekten och växelriktaren är effektivast när den arbetar nära max effekt vill man anpassa växelriktaren till att i regel vara dimensionerad för 80-90% av panelernas teoretiska toppeffekt.

En solcellsmodul har en maximal teoretisk effekt mätt i Watt (p)eak (t.ex. 300 Wp). En solcellsanläggning med 30 stycken 300Wp paneler har då en maximal teoretisk effekt på 9 000 Wp, eller 9 kWp). Det faktiska värdet i Sverige ligger dock på cirka 75-85% av det teoretiska eftersom det teoretiska värdet specificeras vid ideala förhållanden.

kWh är mått på elektrisk energi och om en anläggning producerar 9 000 kW under 1 timme så blir det en energimängd på 9 000kWh. Fördelat över året, med långa och korta dagar, förluster i kablar och växelriktare ger en optimal anläggning i Skåne med en installerad effekt av 1000 Wp mellan 1 000 och 1200 kWh.

Det väger mellan 13,5-14,5 kg per. m2. Exempel: 5 kWp som installerats på tegeltak väger 350 kilo och tar upp ca. 30 m2 = 12 kg / m 2. Detta gäller alla system installerade på tak med en lutning> 10 grader. Denna viktökning är inget problem i Sverige där lutande tak är dimensionerade för relativt stor snölast. Eftersom panelerna är hala och snön snabbt glider av blir det ofta en “positiv” effekt.

Installation

Du behöver inte anmäla någonting. Vi hjälper dig med alla handlingar till nätägaren i samband med installationen. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

För att anläggningen skall kunna anslutas till elnätet anmäler vi installation av solcellsanläggning till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av elmätaren till en mätare som kan mäta utmatning av energi till nätet (förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion). När installationen är klar görs mätarbytet och du kan börja producera din egen miljövänliga solel.

Från och med den 1 augusti 2018 slopades bygglov för solpaneler som följer takets lutning. Undantag finns för solcellanläggningar på byggnader eller inom vissa områden. Bäst är att kolla med din kommun om du är har ett hus som är undantaget.

Vi använder endast erfarna solcellsinstallatörer och är registrerade hos elsäkerhetsverket. Vi använder bara hårdvara från de största tillverkarna i världen, som håller högsta standard vad gäller såväl kvalitet som hållbarhet. Våra solceller är i regel Trina och JA Solar som rankar högt vad gäller miljö och hälsa enligt Solar Scorecard.

Inför installationen är det viktigt att du ser till att installatörerna kan sätta upp sin byggställning och få tillgång till utrymmet för montage av växelriktare. Du behöver också se till att det finns en Internet-nätverkskabel till växelriktaren eller en hyfsat stark Wi-Fi signal.

Miljö

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag. De är tysta, ger inga som helst utsläpp och använder solljus som bränsle. Den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen. För att göra konventionella solceller av kisel går det åt mycket energi men detta kompenseras mer än väl av den framtida miljönyttan. Energiåterbetalningstiden, det vill säga den tid det tar för solcellen att tjäna in den energi som gått åt under tillverkningsfasen, är idag oftast mindre än två år samtidigt som livslängden är minst 25 år. När solcellerna tjänat ut kan de till stor del återvinnas.

Tillverkningen av kiselsolceller är relativt energikrävande men baseras på ett av jordens vanligaste ämnen.

Allmänt

Du kan följa produktionen av el på växelriktaren eller ännu bättre på en websida eller med en app i telefon eller surfplatta. Appen är kostnadsfri och vid driftsättningen konfigurerar vi detta för er.

Rent teoretiskt kan man det men eftersom solcellerna inte producerar under natten och framför allt lite under vintermånaderna krävs då orimligt stora batterier. Du kan däremot bli betydligt mindre beroende av att köpa el. Du kan minska din förbrukning med hälften och dessutom mata ut lika mycket till nätet som du får betalt för så att du i praktiken får en nettoförbrukning på noll.

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till den du normalt köper el av.

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m2. Vi kan även göra offerter för vägg- eller markinstallation.
 • Takytan ska helst vara riktad mellan väst-syd-öst
 • Ju mindre skugga ju bättre
 • Takytan har en lutning på cirka 0-45 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
 • Plats för växelriktaren, gärna nära husets elcentral men undvik vardagsrum då en liten kylfläkt kan störa.

Ja vi kan leverera solcellsmoduler som ersätter takpannor.

De viktigaste beståndsdelarna i systemet är:

 • Högeffektiva solcellsmoduler byggda för att hålla för Sveriges relativt höga snölaster
 • Växelriktare från ledande leverantörer av växelriktare för solceller (i regel Fronius eller Solaredge)
 • Montagesystem och kablage som är testade och godkända enligt europeisk standard
 • Samtliga komponenter följer gällande europeisk standard och regelverk

 

Den elektriska ENERGI som solcellen levererar minskar om solinstrålningens intensitet minskar. När det är molnigt blir effekten därför lägre, ca 50 % av full effekt vid lätt molnighet och 5-10 % av full effekt när molnen är riktigt mörka. På natten ger solcellen ingen el alls. Man kan utjämna dessa variationer med ett batteri som lagrar elektriciteten, vilket dock är relativt dyrt då det krävs ett mycket stort batteri.

Ja, solceller fungerar faktiskt bättre vid låga temperaturer. Ofta står dock solen lågt när det är kallt och därför är solljuset mindre starkt, eftersom det går längre väg genom atmosfären. Tillsammans gör det att solcellerna producerar betydligt mindre energi en solig dag i januari än en solig dag i juli.

Solpaneler med uppvärmning av vatten är också miljövänligt men fungerar tyvärr inte så bra i Sverige eftersom behovet är störst på vintern då man har mycket dålig funktion. På hela sommarhalvåret ger det bra värme men då har man bara nytta till tappvarmvatten eller en eventuell pool.