Vad behöver jag tänka på när jag ska installera solceller?

Solceller är inte bara en investering för framtiden, de är också ett kraftfullt verktyg för att göra din fastighet mer hållbar och kostnadseffektiv. Oavsett om du är en privatperson som vill minska din elkostnad, en bostadsrättsförening som strävar efter att minska energiförbrukningen för medlemmarna, eller ett företag som vill minska sin miljöpåverkan och spara pengar, kan solceller vara den perfekta lösningen. Låt oss utforska vad du bör tänka på för att komma igång med en framgångsrik solcellsinstallation som passar din unika situation.

 

Hur går en installation av solceller till? 

En typisk solcellsinstallation följer flera steg för att säkerställa en smidig och effektiv övergång till solenergi:

 

 1. Inledande utvärdering: Först och främst måste fastighetsägaren bestämma om solceller är en lämplig lösning. Detta innebär att utvärdera takets lämplighet genom att ta hänsyn till faktorer som takets riktning, lutning och eventuell skuggning. Fastighetsägaren kan också bedöma sin energiförbrukning och de potentiella ekonomiska fördelarna med solceller. Genom vår erfarna personal kan SolensEnergi bistå även med denna utvärdering.
 2. Kontakta en solcellsinstallatör: Nästa steg är att kontakta en professionell solcellsinstallatör. Installatören ska göra en noggrann utvärdering av fastigheten för att bestämma det bästa solcellssystemet och dess storlek.
 3. Design och offert: Installatören skapar en anpassad design för solcellssystemet baserat på fastighetens behov och förutsättningar. En detaljerad offert med information om kostnader, energiproduktion och avkastning på investeringen (ROI) presenteras för fastighetsägaren.
 4. Godkännande och kontrakt: Efter att fastighetsägaren har granskat och godkänt offerten, undertecknar båda parter ett kontrakt som specificerar alla detaljer kring installationen, inklusive tidplan och kostnader.
 5. Tillstånd och bygglov: Solcellsinstallatören ansöker om eventuella tillstånd för solcellsinstallationen. Detta kan inkludera tillstånd från kommunen och anmälan till elnätsbolaget. Solceller är bygglovsbefriat, men det finns lokala undantag som man måste se upp med.
 6. Projektering: I samband med att tillstånd ansöks påbörjas projekteringen av solcellsanläggningen. Detta arbete omfattar bland annat att ta fram snö- och vindlastberäkningar och ett detaljerat installationsunderlag med placering av växelriktare och batteri. Detta görs utav en av våra erfarna projektörer i dialog med dig som kund.
 7. Installation: Efter att tillstånden har godkänts och installationsunderlaget är klart kan våra erfarna installatörer påbörja att installera solcellerna. Detta inkluderar montering av solpaneler på taket, kabeldragning och  installation av växelriktare samt batteri och elanslutning till fastighetens elsystem.
 8. Elanslutning: Solcellssystemet kopplas till fastighetens elnät. Detta innebär att du kan använda den genererade solenergin direkt och eventuellt sälja överskottet till elnätsbolaget. Solcellsinstallatören testar och justerar systemet för att säkerställa att det fungerar optimalt.
 9. Driftsättning: När elektrikern har anslutit anläggningen till elnätet och kontrollerat att allt är korrekt installerat driftsätter hen anläggningen. När anläggningen är driftsatt stängs den av i väntan på slutgiltigt godkännande av den lokala nätägaren. 
 10. Färdiganmälan till nätägaren: Elektrikern och montörerna skickar efter färdigställd installation in egenkontroller till vår projektledare som granskar att installationen genomförts enligt gällande lagar och föreskrifter, samt vår egna höga standard för solcellsinstallationer. När dessa godkänts av projektledaren skickar den in en färdiganmälan till nätägaren. Därefter tar det vanligtvis 5-10 dagar innan anläggningen godkänns av nätägaren och kan sättas på av kunden. I samband med detta skickar vi en faktura på arbetet.
 11. Dra nytta av solenergi: Efter att solcellssystemet är i drift kan fastighetsägaren dra nytta av den självproducerade solenergin och minska sina elkostnader samtidigt som den minskar sin miljöpåverkan. Fastighetsägaren övervakar löpande solcellssystemet genom vår app/webbportal 
 12. Slutdokumentation: Nu är anläggningen i gång och du kan dra nytta av solens energi. Vi skickar nu över en omfattande slutdokumentation med bland annat en översikt av anläggningen, produktblad, garantier, snö- och vindlastberäkningar, kabeldragning samt drift- och underhållsinstruktioner.

 

Den exakta processen kan variera något, men dessa steg ger en övergripande bild av hur en typisk solcellsinstallation går till hos SolensEnergi.

Välj en etablerad installatör med erfarenhet till din solcellsinstallation 

Installationen av solceller måste utföras på ett professionellt sätt för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Ett par tränade ögon kan enkelt identifiera om solcellsinstallationen har genomförts på rätt sätt. Det är viktigt att se till att paneler är korrekt monterade på taket, att kabeldragning är fackmannamässigt utfört (Här missar många solcellsinstallatörer) och att växelriktare och batteri är korrekt placerat. Felaktig placering kan leda till skador samt att garantin inte gäller för produkterna vilket kan bli kostsamt om oturen är framme.

När det gäller vem som får installera solceller, kräver lagstiftningen att det måste vara ett elinstallationsföretag. För att kvalificera sig som ett sådant företag måste det ha en registrerad elinstallatör och vara listat i Elsäkerhetsverkets register. Dessutom måste företaget ha ett egenkontrollprogram som beskriver vilken typ av elinstallationsarbete de utför, av vem och hur det utförs.

Det är viktigt att notera att begreppet ”certifierad solcellsinstallatör” är frivilligt och fungerar som en kvalitetsstämpel. Det har dock ingen koppling till lagstiftningen som kräver att solcellsinstallationer utförs av ett elinstallationsföretag med en elinstallatör. Därför är det viktigt att vara noga när du väljer en elinstallatör. Det rekommenderas att ta referenser och kontrollera tidigare projekt för att försäkra dig om att du samarbetar med en pålitlig och kompetent aktör. Med tydliga regler och ökad kompetens inom branschen blir det svårare för oseriösa entreprenörer att överleva på marknaden. 

Där finns idag två certifieringar på den svenska marknaden av solelinstallatörer. Svensk Solenergi har en certifiering som är avsedd för montörer. Den ska stärka kunskapen vid installationsmomentet och fokuserar på hur en installation kan genomföras korrekt av en montör. Där finns också en mer omfattande certifiering av solelinstallatörer som Energimyndigheten rekommenderar. Utbildningen går till skillnad från Svensk Solenergis certifiering  in mer på djupet om hur soleenrgi fungerar med fokus på projektering och dimensionering av solcellsanläggningar. SolensEnergi var en av de första att ta denna certifiering för fem år sedan och har som en av få installatörer i Skåne förnyat sin certifiering. Detta gör vi för att säkerställa att vi har den tekniska kompetens som krävs för att ligga i framkant av marknaden.

 

Kontrollera takets skick innan det är dags att installera solceller 

En noggrann inspektion av taket är kritisk när du överväger att installera solceller. Solcellsanläggningen förväntas vara i drift i minst 25 år, så det är viktigt att säkerställa att takets återstående livslängd är tillräcklig.

 

I många fall kräver installationen av solceller även en omläggning av taket. Samordning mellan solcellsinstallatören och takentreprenören är avgörande, inklusive tekniska aspekter och detaljer som fästpunkter, genomföringar och takets säkerhet. Felaktig användning av olika fabrikat eller felaktiga produkter kan leda till förlorade garantier för taksystemet, därför är samarbete och samordning essentiellt för att säkerställa att både taket och solcellsanläggningen fungerar korrekt och pålitligt under sin långa livslängd.

 

Det är enkelt att installera solceller om du väljer rätt installatör 

Att installera solceller blir en smidig process när du väljer rätt installatör. Vår beprövade metod säkerställer att du får bästa möjliga lösning:

 

 1. Kostnadsfritt hembesök: Vi inleder alltid med ett kostnadsfritt hembesök för att noggrant bedöma dina förutsättningar. Det är avgörande för att skapa en väl anpassad installation med rätt storlek och komponenter.
 2. Skräddarsydd offert: Du får en detaljerad offert som inkluderar en översikt av solcellsanläggningen, en lönsamhetskalkyl och produktinformation. Det ger dig full översikt och kontroll över projektet.
 3. Smidig godkännande process: När du är nöjd med vår offert accepterar du den. Därefter tar vårt erfarna projektteam över och guidar dig genom hela installationsprocessen. Du får alltid en dedikerad projektledare.
 4. Hantering av kontakter: Vi tar hand om alla kontakter med nätägare och myndigheter, vilket minskar din administrativa börda och gör installationen mer bekymmersfri för dig.
 5. Tidsenlig installation: Vi håller oss till överenskomna tider och strävar ibland till och med efter att vara klara tidigare. Det innebär minimal störning och maximal nytta för dig.
 6. Grön energi och lägre elkostnader: När installationen är klar, är du nu en producent av ren och grön el. Du har också tagit kontroll över dina elkostnader, vilket är en klok investering för framtiden.
 7. Erfarenhet och kompetens: Vi har en gedigen erfarenhet av solcellinstallationer sedan 2012. Vårt team består av erfarna säljare, projektledare, projektörer, installatörer, tekniker och elektriker som är redo att göra din solcellsinstallation smidig och effektiv.

När du väljer oss kan du vara trygg med att din övergång till solenergi kommer att vara en framgångsrik och hållbar investering. Läs mer om vårt erbjudande.

 

Kontakta Solens Energi – vi hjälper dig installera solceller 

Nu har du all information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om att installera solceller på din fastighet. Kontakta oss på Solens Energi och låt oss guida dig mot en grönare och mer kostnadseffektiv framtid. Vi ser fram emot att hjälpa dig att dra nytta av solenergin och minska din påverkan på miljön samtidigt som du sparar pengar.