Bidrag/Stöd

Här är en lista på olika former av ekonomiska stöd som kan fås för solcellsanläggningar.

Investeringsstöd

Investeringsstöd till solceller kan ges till och med 31 december 2016.

  • Högst 35% ges i investeringsstöd.
  • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 46 250 kr/kW, inklusive moms.
  • Högst 1,2 miljoner kronor lämnas i stöd per system.
  • Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.
  • Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

För närvarande ( Januari 2014) är pengarna som skulle räcka till 2016 nästan slut för investeringsstöd. Framtiden är oviss om mer pengar skjuts till, men man kan anta att det kommer att ske även om det bara är en gissning.

Elcertifikat

För småhusägare kan man få elcertifikat för det överskott man matar in till nätet utan extra kostnader. Du måste dock själv ansöka.

Historiska priser för elcertifikat redovisas hos Svenska Kraftnät på sidan Cesar elcertifikat.

Rot avdrag

Skattereduktion med halva arbetskostnaden för så kallat ROT-arbete är kopplat till husarbete och är inte specifikt kopplat till solceller.  Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en installation av solceller. 

Avdrag för ränteutgifter

Har man lånat pengar för att köpa en solcellsanläggning kan man utnyttja det allmänna ränteavdraget på 30% för låneräntor. Om underskottet av kapital överstiger 100 000 kronor är skattereduktion 21% för det överskjutande beloppet.

inkomstskatt

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts. Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet

Om inkomsterna är lägre än 21 000 kr per år inklusive andra eventuella inkomster från privat bostadsfastighet behöver man alltså inte betala inkomstskatt på försäljning av överskottsel.

Bygglov och nätanmälan – Nästa sida ->